فهرست پرسش های هدیه و سوغات

هر ایرانی در هر سال تا چه میزان کالا و با چه شرایطی بدون پرداخت سود و حقوق و عوارض گمرکی می تواند بعنوان هدیه و سوغات از خارج کشور داشته باشد؟

هر شهروند حداکثر تا سقف 50 دلار کالا به شرط آنکه جنبه تجاری نداشته باشد بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقدر می تواند در طول سال بعنوان هدیه و سوغات از خارج از کشور کالا دریافت و از گمرک ترخیص نماید.

به چه میزان و چه نوع کالاهایی را می توان از طریق پست به خارج از کشور فرستاد ؟

ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالاهاییکه شرعأ یا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت مقررات مجاز است .

آیا امکان صدور کالای خارجی به خارج از کشور هم وجود دارد ؟

بلی تا سقف 80 دلار می توان کالای خارجی را از طریق پست به خارج ارسال نمود .

آیا مسافر می تواند در هنگام خروج از کشور فرش دستبافت به همراه خود خارج نماید؟

بلی ،‌ براساس آخرین دستورالعمل گمرک ایران و در راستای رونق صنعت فرش دستبافت هر مسافر میتواند تا 20 مترمربع فرش دستبافت در هنگام خروج به همراه خود خارج نماید. (خروج فرش دستبافت به همراه مسافر به کشورهای زیارتی عراق، سوریه، عربستان کماکان ممنوع است).

ایرانیان مقیم خارج از کشور در هنگام ورود به چه صورت و چه مدت می توانند اتومبیل شخصی خود را وارد کشور نمایند ؟

ایرانیان مقیم خارج در صورتیکه برای اتومبیل خود کارنه دوپاساژ داشته باشند که برای ایران معتبر بوده و مهلت قانونی مندرج در آن منقضی نشده باشد و نیز شش ماه آخر اقامت آنان در خارج از کشور بطور متوالی باشد می توانند در هنگام ورود اتومبیل خود را به مدت سه ماه بصورت ورود موقت بهمراه خود وارد نمایند و در صورت ضرورت و نیاز به تمدید آن قبل از انقضای مهلت اولیه به مدت سه ماه دیگر نیزاز اتومبیل خود در ایران استفاده نمایند. بدیهی است در پایان مهلت مذکور خروج از کشور اتومبیل را بایستی به همراه خود از کشور خارج نمایند.

اگر در بارنامه ای مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده باشد گمرک در چه صورت اقدام به صدور پروانه ترانزیت داخلی برای آن کالا خواهد نمود ؟

در صورتیکه مقصد دارای گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری باشد و حمل کننده یا صاحب کالا تقاضای صدور پروانه ترانزیت داخلی بنماید کالا با صدور پروانه به گمرک موردنظر متقاضی ترانزیت داخلی و حمل میگردد.

در بازرسی و کنترل محموله های ترانزیتی در مبادی خروجی اگر چنانچه کالای ترانزیت مشاهده شود گمرک در چنین موارد چگونه عمل می کند؟

به استناد بند 4 ماده 29 قانون امور گمرکی تعویض و یا برداشتن از کالای ترانزیت قاچاق بوده و گمرک دراینگونه موارد جرائم متعلقه از متهم به قاچاق مطالبه می نماید در صورت استنکاف از پرداخت جریمه با تشکیل پرونده مراتب را از سوی مقامات قضایی محل پیگیری می نماید.

هرگاه کالایی در ظروفی وارد گردد که امکان تفکیک کالا از ظرف ممکن نباشد گمرک برچه اساس حقوق وعوارض گمرکی را از کالای وارده وصول می نماید؟

اگر ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد، ظرف و مظروف توأمأ مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.

اداره گمرک در چه صورتی به اعتراض صاحب کالا نسبت به ارزش استنباطی گمرک ترتیب اثر خواهد داد و چه مرجعی به اعتراض مزبور رسیدگی خواهد کرد ؟

در صورتیکه صاحب مال ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی نظر گمرک اقدام به اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض هم در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

در خصوص کسر دریافتیهایی که از طرف گمرک به صاحبان کالا ابلاغ میگردد ،‌پس از گذشت 30 روز از تاریخ ابلاغ کسر دریافتی آیا امکان اعتراض وجود دارد ؟

اگر صاحب کالایی پس از انقضای 30 روز از تاریخ اولیه اعتراض خود را تسلیم نماید، رسیدگی به موضوع و ارجاع آن به کمیسیون رسیدگی اختلافات گمرکی در صورتی امکانپذیر خواهد بود که صاحب کالا نسبت به تأدیه مبلغ مورد اختلاف تا حصول نتیجه اقدام نماید.

کالایی که بعنوان خروج موقت اظهار شده در صورتیکه ظرف مهلت مقرر به کشور وارد نشود در چه صورتی قاچاق تلقی میگردد؟

در صورتیکه صدور قطعی کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت ممنوع یا مشروط باشد و در عدم برگشت کالا سوء‌نیت باشد ،‌مطابق بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی موضوع از مصادیق قاچاق می باشد.

در مواردیکه صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تعرفه صحیح کالای خود را نداند، چه باید بکند؟

صاحب کالا باید قبل از تنظیم اظهارنامه با تسلیم درخواست کتبی و ارائه اسناد مالکیت و الصاق نمونه کالا و مدارک مربوطه ضمن پرداخت هزینه های آزمایش و تعرفه بندی، از رئیس گمرک محل استعلام و پس از دریافت پاسخ کتبی و حصول اطمینان از تعرفه کالا نسبت به تنظیم اظهارنامه مبادرت نماید. (ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

مسئولیت از بین رفتن یا کاهش کالای موجود در انبارهای اختصاصی با چه مرجعی است ؟ وظیفه صاحب مال در صورت بروز اتفاقات مزبور چیست ؟

در صورت کاهش، از بین رفتن ، آسیب دیدگی و هرگونه خسارتی به کالا در انبارهای اختصاصی، مسئولیتی متوجه گمرک نبوده و صاحب مال مکلف است در موارد مزبور کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه را به طور کامل بپردازد. ( ماده 48 ق.ا.گ)‌

اگر در بارنامه ای مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده باشد، گمرک در چه صورتی اقدام به صدور پروانه ترانزیت داخلی برای آن کالا خواهد کرد ؟

در صورتیکه شهر مقصد دارای گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالای تجاری باشد و حمل کننده یا صاحب کالا تقاضای صدور پروانه ترانزیت داخلی بنماید، گمرک اقدام به صدور پروانه ترانزیت داخلی خواهد کرد. (تبصره 1 ماده 18ق.ا.گ)

از نظر گمرک چه کسی صاحب کالا شناخته میشود ؟

کسی که نسخه اصلی اسناد خرید یا حمل بنام او صادر و توسط بانک مهر شده و حواله ترخیص نیز به نام او باشد و یا آنکه اسناد مهر شده مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 ق.ا.گ)

ارزش کالای وارداتی که مأخذ پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وعوارض قرار میگیرد ،‌چگونه تعیین میشود ؟

ارزش کالای وارداتی عبارتست از بهای سیف به اضافه کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و حق استفاده از امتیاز و نیز کلیه هزینه های دیگر که تا ورود کالا به اولین دفتر گمرکی به آن تعلق میگیرد .‌(ماده 10 ق.ا.گ)

اولین وظیفه مؤسسات حمل و نقل هنگام ورود کالا در قابل گمرک چیست ؟

مؤسسات حمل ونقل مکلفند هنگام ورود کالا یک نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم کالای وارداتی را به ضمیمه مانیفست و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم کنند. (ماده 17 ق.ا.گ)

در چه صورت مهلت توقف کالا در گمرک قابل تمدید است و به چه مدت ؟

در موارد استثنایی که به تشخیص گمرک ایران عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک ظرف مدت چهارماه مذکور،‌ معلول علل موجهی باشد ،‌گمرک می تواند مهلت مقرر را به تقاضای کتبی صاحب کالا حداکثر تا چهارماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری تمدید کند. (تبصره 2 ماده 22 ق.ا.گ)

هزینه های گمرکی چیست و و برای چه نوع خدماتی تعیین و دریافت میشود ؟

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیأت وزیران برای تخلیه و بارگیری ،‌انبارداری ،‌آزمایش و تعرفه بندی ،‌بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین و دریافت میشود.‌(ماده 2ق.ا.گ)

فک پلمپ و بازرسی محموله ترانزیتی چه زمانی برای مأمورین نیروی انتظامی امکانپذیر می باشد ؟

چنانچه برای مأمورین نیروی انتظامی طول مسیر عبور کالا، ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری وجود داشته باشد یا با فک پلمپ و هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردند،‌ صرفأ با حضور نماینده گمرک فک پلمپ و بازرسی محموله امکانپذیر می باشد. (ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *