فهرست پرسش های امور مربوط به تعیین ارزش و تعرفه

مقدمه : انواع اربابان رجوع دفتر تعیین تعرفه وارزش :‌

الف – گروه اول را اربابان رجوعی تشکیل میدهند که بصورت جدی قصد واردات کالا را نداشته و میزان اطلاعات آنها از قوانین و مقررات گمرکی و صادرات و واردات بسیار اندک و یا صفر بوده و می خواهند مقرون به صرفه بودن ورود و ترخیص و فروش (استفاده دارد یا ندارد) را بررسی می نمایند. ب – دسته دوم را افرادی تشکیل میدهند که قصد سفارش کالا به خارج دارند و پروفرم از فروشنده اخذ نموده اند. حسب ارجاع وزارت بازرگانی یا جهت اطمینان بیشتر درخواست تعیین تعرفه وفق تبسره سه ذیل ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را دارند. ج – دسته سوم افرادی هستند که کالای آنها به یکی از گمرکات کشور وارد شده و جهت حصول اطمینان ازصحت تعرفه اظهاری و یا تعرفه استنابطی گمرکی به این دفتر مراجعه می نمایند. د – دسته چهارم افرادی هستند که اظهارنامه آنها از طریق گمرکات اجرایی و یا اداره کل بازبینی با صدورمطالبه کسر دریافتی به این دفتر ارجاع شد و در مراحل رسیدگی اسناد، کسب نظریه آزمایشگاه استاندارد یا کمیسیونها می باشد. ه – دسته پنجم را دانشجویان و اساتید دانشگاهها تشکیل می دهند که درصدد چاپ رساله و یا تحقیق در مورد یک ماده یا دستگاه هستند که نیاز به آمار واردات دارند. لذا جهت تعیین تعرفه کالا از طرف دفتر آمار و خدمات ماشینی به این واحد هدایت میشوند. و – گروه ششم افرادی می باشند که جهت اخذ موافقت اصولی و یا ایجاد کارخانه به وزارت صنایع مراجعه می نمایند و درصدد اطلاع از تعرفه ماشین آلات و تعرفه مواد اولیه آن می باشند. با عنایت به موارد شش گانه سؤالات مطروحه و جواب آن به شرح زیر میباشد‌:

حقوق گمرکی چیست ؟

حقوق گمرکی وجهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود.

سود بازرگانی چیست ؟

سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیئت وزیران برقرار میگیرد.

هزینه گمرکی چیست ؟

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن باتصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری و خدمات فوق العاده تعیین میشود.

عوارض گمرکی چیست ؟

عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات بعهده گمرک واگذار میشود.

تعرفه یعنی چه ؟

تعرفه عبارتست از شرح یک کالا یا محصول تحت یک کد (شماره)‌معین که زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امورواردات ،‌صادرات، بیمه، حمل ونقل و .. می باشد.

برای تعیین تعرفه کالا به کدام واحد گمرک مراجعه شود؟

اشخاصی که می خواهند کالا به کشور وارد نمایند جهت تعیین تعرفه کالای مورد سفارش به دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران مراجعه و فرم ذیل را تکمیل و ارائه می نمایند. بسمه تعالی به : دفتر تعیین تعرفه شماره :‌ از : تاریخ:‌ موضوع : استعلام تعرفه تلفن :‌ خواهشمند است دستور فرمایند در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (به شرح ظهر ورقه) شماره تعرفه و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و شرایط ورود کالای مورد استعلام ، موضوع پروفرم شماره ………… به شرح زیر را که در هیچ یک از گمرکات کشور موجود نبوده و حداکثر ظرف مهلت …… ماه به کشور وارد خواهد گردید ،‌تعیین و اعلام فرمایند. مبلغ ………….. ریال بابت هزینه تعیین تعرفه به موجب رسید بانکی شماره …….. مورخ …………. پرداخت شد. امور مالی مشخصات کامل :‌ 1- 2- 3- 4- مهر و امضاء استعلام کننده مدارک لازم : 1- نمونه کالا 2- اصل کاتالوگ 3- بروشور 4- پروفرم رسیدگی شد تقاضای استعلام تعرفه باتوجه به مدارک ارائه شده کامل است. امضای کارشناس دفتر تعرفه تعداد ….. نمونه کالا دریافت و در ردیف دفتر ثبت شد. امضاء متصدی نمونه ها

آیا برای تعیین تعرفه هزینه دریافت میشود ؟

بلی ، براساس مصوبه هیئت وزیران برای سه قلم کالا به میزان 50000 ریال و برای هر قلم اضافی 10000 ریال بایستی به شماره حساب 90146 گمرک ایران نزد بانک ملی شعبه میرعماد واریز و فیش مربوطه ضمیمه فرم استعلام گردد. هزینه آزمایش به حساب شماره90012 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نزد بانک ملی شعبه استاندارد و به میزان تعیین شده توسط مؤسسه مذکور واریز میشود. برای کالای صادراتی نیز با شرایط فوق تعیین تعرفه میشود.

… . ( مفاد تبصره مذکور بشرح زیر میباشد )

تبصره 3 ذیل ماده 99 آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب 20 فروردین 1351 اشخاصی هم که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند ،‌می توانند به منظور تحصیل اطلاع از تعرفه کالا و سایر شرایط ورود آن از گمرک با ارسال نمونه و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه حداکثر تا چه مدت کالای مورد نظر به ایران خواهد رسید تقاضای تعرفه بندی آن را بکنند این تعرفه بندی وقتی برای ادارات گمرک الزام آور خواهد بود که از طرف اداره کل گمرک به استناد رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ابلاغ شده و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار با یکسال بعد ازتاریخ تعیین تعرفه و ابلاغ آن به استعلام کننده وارد شده باشد به شرط آنکه سال ورود با رعایت مقررات صادرات و واردات مجاز و از هر لحاظ مشابه همان کالایی باشد که درخواست تعرفه بندی آن را نموده و در این قبیل موارد در موقع ترخیص اگر توجه شود که رأی دیگری از طرف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مورد همان نوع کالا صادر شده که به زیان وارد کننده باشد مورد مشمول بند 1 ماده 326 این آیین نامه خواهد بود.

بدون مراجعه به گمرک چگونه می توان تعرفه کالا را پیدا کرد؟

در صورت در اختیار داشتن کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال جاری ، در مواردی با مراجعه به فهرست مندرجات جدول ضمیمه کتاب مذکور،‌سپس ملاحظه عنوان قسمت و فصل در صفحه ذکر شده ، ممکن است تعرفه موردنظر مشخص شود ضمن اینکه قسمت و فصل صرفأ جنبه راهنمایی دارد.

در جدول مقررات و در ستون شرایط ورود شماره هایی از 0 –7 ذکر شده مفهوم آنها چیست ؟

شماره (0)‌ نشاندهنده ممنوعیت ورود کالا است بقیه شماره ها از (7-1) مربوط به کد وزارتخانه ها به شرح ذیل می باشد که جهت ورود کالا بایستی از مجوز از وزارت مذکوراخذ شود.

در ستون شرایط ورود برخی از کالاها بیش از یک شماره (کد)‌ ملاحظه میشود، ‌منظور چیست ؟

ورود برخی از کالاها مستلزم کسب موافقت بیش از یک وزارتخانه می باشد. (راهنمای کدهای جداول بشرح زیر می باشد) ردیف ورود کالا ممنوع است . 0 ورود کالا موکول به موافقت وزارت بازرگانی است. 1 ورود کالا موکول به موافقت وزارت صنایع و معادن است. 2 ورود کالا موکول به موافقت وزارت جهاد کشاورزی است. 3 ورود کالا موکول به موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است. 4 ورود کالا موکول به موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن است. 5 ورود کالا موکول به موافقت وزارت نفت است. 6 ورود کالا موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 7

در ستون آخر کتاب مقررات حروف SUQ درج شده به چه معنی است ؟

ستون مذکور بیانگر واحد استاندارد بین المللی کالا می باشد که از واحدهای مختلف با توجه به نوع کالا مانند Kg (کیلوگرم) ،‌m2 (مترمربع)، U (یونیت، دستگاه و …) استفاده شده است.

با توجه به اینکه کالا به گمرک …..واردشده آیا می توانیم جهت جلوگیری از اظهار خلاف و جریمه احتمالی متعلقه از دفتر تعیین تعرفه استعلام نماییم؟

خیر ، وفق مفاد ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از گمرک مربوطه که کالا در آنجا تخلیه شده می توانید کتبأ سؤال نمایید.

در صورتیکه به تعرفه استنباطی گمرکات اعتراض باشد چگونه اقدام شود؟

طبق مفاد ماده 16 قانون امور گمرکی در صورتیکه از ترخیص کالا 8 ماه گذشته باشد می توانید با ضمیمه نمودن دلایل و مدارک لازمه (بروشور و کاتالوگ کارخانه سازنده)‌احاله مورد را به دفتر تعیین تعرفه درخواست نمایید.

اگر رأی کمیسیون تجدیدنظر و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مورد اعتراض باشد چگونه اقدام میشود؟

در رابطه با رأی صادره توسط کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ،‌ در صورتیکه ما به التفاوت بیش از مبلغ 5000000 ریال باشد هریک از طرفین می توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست کمیسیون تجدیدنظرنمایند. لیکن وفق اصلاحیه ماده 52 قانون امور گمرکی ،‌رأی کمیسیون تجدیدنظرقطعی و لازم الاجراست.

آیا آرای کمیسیونها قابل تسری به موارد مشابه می باشد ؟

آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر فقط درخصوص امر رسیدگی شده قابل اجراست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *